Achava Collage - Active learning class

הכיתה ללמידה פעילה היא תוצר של עבודה משותפת של האדריכלית עם צוות תקשוב פדגוגי אשר שם למטרה לאפשר למידה פעילה ברוח מיומנויות המאה ה-21. לפיהן תפקיד המרצה משתנה כך שהוא מקדם יצירת ידע בשיתוף הלומדים במקום מסירת ידע מהמרצה אל הלומדים.
הכיתה משלבת טכנולוגיות המאפשרות שימוש בטכנולוגיות ניידות ודינאמיות ומעבר מודולרי בן למידה בקבוצות בגדלים משתנים. 
 
Etti Sassover,   Architect    |     Tel:  08-9719906    |    Fax:  08-9268682
FacebookGoogle+Youtube

אתי ססובר אדריכלית